20140630 gebouwenpartners-white
 • Home
 • Privacy Statement

Print Friendly, PDF & Email

Privacy Statement van Gebouwenpartners B.V.

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van haar dienstverlening verwerkt Gebouwenpartners B.V. persoonsgegevens. Gebouwenpartners B.V. hecht veel belang aan privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. In dit privacy statement wil Gebouwenpartners B.V. u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Gebouwenpartners B.V.. Dit statement heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar relaties en bezoekers van de website.

Identiteit Gebouwenpartners B.V.

Gebouwenpartners B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Gebouwenpartners B.V.. Gebouwenpartners B.V. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58457119. Gebouwenpartners B.V. is gevestigd en kantoorhoudend aan het Hollandsch Diep 63 k te 2904 EP Capelle aan den IJssel, en is bereikbaar via het e-mailadres info [at] gebouwenpartners.nl.

Op welke manier verzamelt Gebouwenpartners B.V. persoonsgegevens?

Gebouwenpartners B.V. kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met Gebouwenpartners B.V. aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met Gebouwenpartners B.V., of door u te abonneren op een nieuwsbrief.
 • Via de eigen website: door het gebruik van een contactformulier.
 • Via derden: Gebouwenpartners B.V. kan gebruikmaken van de diensten van derden. Deze derden treden dan op in opdracht van Gebouwenpartners B.V.. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Gebouwenpartners B.V. optreden. Gebouwenpartners B.V. is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Gebouwenpartners B.V. plaatsvindt. We verwijzen u daarvoor naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gebouwenpartners B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gebouwenpartners B.V., via e-mail of telefoon contact met Gebouwenpartners B.V. opneemt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gebouwenpartners B.V. verstrekt. Gebouwenpartners B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, handelsregisternummer, BTW nummer, e-mailadres.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Gebouwenpartners B.V. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die zij sluit met relaties in het kader van haar bedrijfsuitoefening en voor de interne administratie. Meer specifiek vraagt Gebouwenpartners B.V. u om uw gegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van contact die ontstaat naar aanleiding van de door u gestelde vragen, offertes, bestellingen en wat dies meer zij.
 • Ten behoeve van het afhandelen van de door u geplaatste bestellingen en opdrachten.
 • Het inschakelen van derden die Gebouwenpartners B.V assisteren bij de uitvoering van opdrachten door Gebouwenpartners B.V.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Gebouwenpartners B.V. kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Alle e-mailadressen die Gebouwenpartners B.V. in haar verzendlijst heeft staan zijn met goedkeuring door de eigenaar daarvan afgegeven. Wanneer men geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen of het e-mailadres wil laten verwijderen uit de verzendlijst, is deze gemakkelijk, zonder opgaaf van redenen, stop te zetten door zulks aan Gebouwenpartners B.V. mede te delen. 

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor hetgeen hierboven omschreven. 

Met wie deelt Gebouwenpartners B.V. uw persoonsgegevens?

Gebouwenpartners B.V. kan uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers van Gebouwenpartners B.V., haar onderaannemers (zoals verwerkers) die namens en/of ten behoeve van Gebouwenpartners B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Gebouwenpartners B.V. kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Gebouwenpartners B.V. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Gebouwenpartners B.V. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. 

Gebouwenpartners B.V. deelt gegevens met:

 • de boekhouder die onze administratie verwerkt
 • leveranciers
 • transporteurs
 • (onder)aannemers

Welke cookies plaatst Gebouwenpartners B.V.?

De website maakt geen gebruik van cookies.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit is bij de website van Gebouwenpartners B.V. niet nodig.

Social Media

Social Media kunnen een inbreuk op uw digitale privacy vormen. Gebouwenpartners B.V. houdt deze organisaties daarom voor zoveel mogelijk buiten de deur.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Gebouwenpartners B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met andere wettelijke voorschriften. Op onze website ingevulde contactformulieren worden door het hostingbedrijf na verzending aan Gebouwenpartners B.V. automatisch vernietigd volgens de door het bedrijf gehanteerde regels van het AVG.

Welke rechten hebt u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Gebouwenpartners B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info [at] gebouwenpartners.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Gebouwenpartners B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Gebouwenpartners B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Gebouwenpartners B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Gebouwenpartners B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Gebouwenpartners B.V. via info [at] gebouwenpartners.nl.

Wijzigingen

Gebouwenpartners B.V. kan haar privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in het privacy beleid zal Gebouwenpartners B.V. aanpassen in dit privacy statement. Gebouwenpartners B.V. adviseert daarom om met regelmaat het actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Gebouwenpartners B.V. omgaat met uw persoonsgegevens, neem dan direct per e-mail contact op met Gebouwenpartners B.V. via info [at] gebouwenpartners.nl.

 

 

GEBOUWENPARTNERS BV

Postbus 5213  |  2900 EE  |  Capelle aan den IJssel
+31 (0)6 - 53 49 55 92
info@gebouwenpartners.nl

Algemene voorwaarden | Privacy Statement | AVG Verwerkersovereenkomst