20140630 gebouwenpartners-white

Diensten

Gebouwenpartners is gespecialiseerd in vier disciplines in de zakelijke markt: 

 • Projectmanagement voor nieuw- en verbouw
 • Meerjarig onderhoudsplanningen (MJOP) en de Storingsmeldingen en Storingsafhandeling
 • Uitvoering bouwwerkzaamheden 

 

Projectmanagement

Projectmanagement kent vele verschijningsvormen. Onze doelstelling is om vroegtijdig in een project betrokken te raken. Door een integrale aanpak, waarbij iedereen zijn eigen taken vervult, wordt er winst geboekt op het gebied van kwaliteit en kosten.

Voor de planvorming hebben wij samenwerkingsverbanden met architecten, constructeurs en installateurs.

Bouwvoorbereiding en contractmanagement

De realiteit van de uitwerking van het ontwerp, tot een voor de overheid ontvankelijke bouwaanvraag en tot een document in de vorm van gedetailleerde tekeningen met een Stabu bestek, dat resulteert in een goed uitvoeringscontract, waarbij in combinatie met creativiteit de esthetische, bouwtechnische en financiële niveaus worden geoptimaliseerd.

Project- en bouwplaatsmanagement

De doelstelling van projectmanagement is een eenduidige, concreet en compact informatiesysteem te creëren, dat leidt tot inzichtelijkheid op esthetisch, logistiek, bouwtechnisch en financieel gebied.

De projectmanager zorgt in het projectproces vanaf het ontwerp tot de oplevering door middel van begeleiding, coördinatie en communicatie met de diverse adviesdisciplines voor een daadwerkelijke optimalisatie, waardoor de opdrachtgever op de vele beslismomenten de juiste informatie voorhanden heeft.

Bij het bouwplaatsmanagement (directie en toezicht) tijdens de uitvoering, controleren wij de betrokken partijen in contractueel, planning technisch, financieel en kwalitatief opzicht. Hiertoe behoren o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Het begeleiden en coördineren van het overallmanagement op het gebied van bouwmanagement;
 • De totstandkoming van overeenkomsten met architect, constructieadviseur, installatieadviseur en uitvoerende bedrijven;
 • Het verzorgen van de constructieve prestatie-eisen en gegevens voor het ontwerp, de technische uitwerking en de realisatie van het bouwplan;
 • Prijsonderhandelingen met alle bij het project betrokken opdrachtnemers teneinde te komen tot een juiste prijs gerelateerd aan het budget;
 • Kostenmanagement;
 • Het budgetteren en controleren van alle bouw-, installatietechnische- en infrastructurele kostenelementen voor, tijdens en na de aanbesteding;
 • Het controleren en bewaken van meer- en minderwerk;
 • Het opstellen en vaststellen van de afrekening van het project bij eindoplevering;
 • Het controleren en fiatteren van alle door uitvoerende partijen ingediende rekeningen die na goedkeuring door ons digitaal ter betaling worden aangeboden.

 

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en storingsmeldingen

In samenspraak met de opdrachtgever maken wij een diagnose van de stand van zaken in een gebouw. Dit doen wij om inzicht in de staat van onderhoud te krijgen en door dit planmatig aan te pakken ook onverwachte uitgave te voorkomen. Dit geeft financiële helderheid en een kwalitatief goed gebouw en kunnen er afwegingen worden gemaakt over de onderhoudsnoodzaak.

De MJOP bestaat uit drie zaken:

 • Een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland, in de vorm van een lange lijst onderdelen waar het gebouw uit bestaat;
 • Een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud of de vervanging;
 • De taken (inhoudelijk) die behoren bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak moet worden uitgevoerd eventueel voorzien van de kostprijs voor de uitvoering van de taken, per taak.

Door het verkregen inzicht kunnen tactische, operationele en strategisch doelen in onderling samenhang worden beoordeeld.

Storingsmeldingen

De afwikkeling van storingen moet geen zorg van klanten zijn. Men moet er op kunnen vertrouwen dat een melding op de juiste wijze wordt afgewikkeld en opgelost. Samen met onze partner WL Techniek hebben wij het softwarepakket Gebouw Online geïmplementeerd bij vaste relaties.

Via Gebouw Online worden storingsmeldingen digitaal verzonden naar Gebouwenpartners. Vervolgens worden deze meldingen omgezet in daadwerkelijke uitvoering en afgemeld via dit systeem. Zowel bouwkundige als installatietechnische storingen worden gemeld. (niet zijnde E-installaties). Door deze systematiek is volledig inzage te verkrijgen in de afhandeling en het verloop van storingsmeldingen en wordt grip gehouden op de kosten.

 

Uitvoerende Bouwwerkzaamheden

Gebouwenpartners realiseert plannen door middel van bouwteams. Zij participeert daarin met een team van vaste onderaannemers en partners. Zodoende zijn de lijnen kort, de verwachtingen bekend en de kwaliteit is geborgd.

Ook worden met deze partners turn-key projecten uitgevoerd.

 

GEBOUWENPARTNERS BV

Postbus 5213  |  2900 EE  |  Capelle aan den IJssel
+31 (0)6 - 53 49 55 92
info@gebouwenpartners.nl

Algemene voorwaarden | Privacy Statement | AVG Verwerkersovereenkomst