20140630 gebouwenpartners-white
 • Home
 • AVG Verwerkersovereenkomst

Print Friendly, PDF & Email

Algemene voorwaarden voor verwerking van per­soonsgegevens door onderaannemers en uitvoerders (verwerkersovereenkomst) van Gebouwenpartners B.V.


Deze voorwaarden zijn voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebouwenpartners B.V., statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en kantoorhoudende aan het Hollandsch Diep 63 k te 2904 EP Capelle aan den IJssel, nummer handelsregister 58457119. Gebouwenpartners B.V. is actief op het terrein van algemeen burgerlijke en utiliteitsbouw en treedt op als aannemer. Deze voorwaarden gelden in situaties waarin Gebouwenpartners B.V. optreedt in de kwaliteit van opdrachtgever van (onder)aannemers en overige voor eigen rekening opererende uitvoerders van werken.

Definities:

verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, solitair of via een samenwerkingsverband handelend, die opdrachten aanneemt van Gebouwenpartners B.V.;

verantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebouwenpartners B.V.;

AP: Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de geldende privacywetgeving;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

betrokkene: de natuurlijke persoon waarop de persoonsgegevens die verwerker verwerkt voor verantwoordelijke en/of haar opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst betrekking hebben;

beveiligingsincident: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens;

verwerkersovereenkomst: de onderhavige voorwaarden (verwerkersovereenkomst inclusief alle bijlagen die onlosmakelijk hieraan zijn verbonden);

derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

diensten: alle diensten die verwerker aan verantwoordelijke verleent bij de uitvoering van zijn opdracht;

EER: Europese Economische Ruimte;

persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die verwerker ontvangt van of verwerkt voor verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;

sub-verwerker: een partij die door verwerker wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst en de daarbij horende verwerking van persoonsgegevens;

verwerken: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Overwegende:

 • dat verwerker in het kader van de uitvoering van de opdrachten ook persoonsgegevens verwerkt voor verantwoordelijke;
 • dat partijen wettelijk verplicht zijn afspraken te maken en vast te leggen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door verwerker;
 • dat de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst prevaleren boven alle andere afspraken die tussen partijen gelden en betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door verwerker voor verantwoordelijke.

Verwerker en verantwoordelijke komen dienaangaande overeen:

1.1 Door het aannemen van een opdracht van Gebouwenpartners B.V., accepteert de opdrachtnemer van Gebouwenpartners B.V. toepassing van deze voorwaarden.

2.1 De verantwoordelijke wordt ten aanzien van de persoonsgegevens beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Verwerker is verwerker in de zin van de AVG.

2.2 Verwerker en verantwoordelijke verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving mogelijk te maken.

3.1 Verwerker zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of haar bekend zijn geworden.

3.2 Verwerker zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de instructies van verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de verleende diensten, dan wel in verband met een wettelijke verplichting.

3.3 Verwerker zal de persoonsgegevens niet aan een derde verstrekken, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3.4 Verwerker draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens niet buiten de EER worden verwerkt, tenzij verantwoordelijke daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

4.1 Verwerker houdt de persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geheim en zal alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de persoonsgegevens te verzekeren. Verwerker zal de verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde personen.

4.2 De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien verantwoordelijke uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, of een wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.

5.1 Verantwoordelijke zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van de persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

5.2 verwerker zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Om hieraan te kunnen voldoen zal verantwoordelijke verwerker informeren over de betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn en tijdig de benodigde informatie verstrekken in geval van wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens.

5.3 Verwerker zal bij het treffen van beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

5.4 Indien verantwoordelijke een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde verwerkingsactiviteit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zal verwerker alle redelijke medewerking verlenen om deze beoordeling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. Tevens zal verwerker alle redelijke medewerking verlenen indien een voorafgaande raadpleging van de AP nodig is op grond van de geldende privacywetgeving. Verantwoordelijke zal verwerker de in dit kader gemaakte redelijke kosten vergoeden.

6.1 In geval van een onderzoek door de AP of een andere bevoegde autoriteit zal verwerker alle redelijke medewerking verlenen en verantwoordelijke zo snel mogelijk informeren. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van optreden en de verdeling van de kosten.

7.1 Verwerker informeert verantwoordelijke onverwijld nadat verwerker kennis heeft genomen van een beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

7.2 In geval van een beveiligingsincident zal verwerker alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. Verwerker zal alle medewerking verlenen aan verantwoordelijke om het beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke meldplicht en haar eventuele plicht tot het informeren van betrokkenen.

7.3 In geval van een beveiligingsincident bij verwerker dat leidt tot een meldplicht of een informatieplicht voor verantwoordelijke, zal de melding of de informatieverstrekking in overleg met verwerker door verantwoordelijke worden verricht. Partijen zullen in goed overleg afspraken maken over de verdeling van de kosten die daarmee zijn gemoeid.

8.1 Indien verwerker een verzoek of bezwaar van een betrokkene ontvangt, zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevensverwijdering, verwerkingsbeperking, overdracht van de persoonsgegevens, stuurt verwerker dat verzoek onmiddellijk door naar verantwoordelijke.

8.2 Verwerker verleent verantwoordelijke alle redelijke medewerking om ervoor te zorgen dat verantwoordelijke binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving. De redelijke kosten voor deze medewerking zullen door verantwoordelijke aan verwerker worden vergoed.

9.1 Verwerker heeft bij de uitvoering van het overeengekomen de mogelijkheid om sub-verwerkers in te schakelen.

9.2  Verwerker zal met de door haar ingeschakelde sub-verwerkers een overeenkomst sluiten die in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving en deze verwerkersovereenkomst. Verwerker zal in ieder geval iedere sub-verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na laten leven met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

10.1 De zeggenschap over de persoonsgegevens blijft volledig berusten bij verantwoordelijke. Op verzoek van verantwoordelijke en tegen vergoeding van de redelijke kosten zal verwerker alle of een gedeelte van de persoonsgegevens in gangbaar formaat ter beschikking stellen aan verantwoordelijke.

10.2 Verwerker zal ervoor zorgdragen dat verantwoordelijke te allen tijde toegang behoudt tot de persoonsgegevens en zal in geval van een geschil, met uitzondering van wanneer verantwoordelijke in gebreke is gesteld, tussen partijen deze toegang niet blokkeren.

11.1 Indien een partij tekortschiet in de nakoming van de verwerkersovereenkomst is deze partij aansprakelijk voor de directe schade en/of kosten die de andere partij daardoor lijdt of heeft geleden.

11.2 Verwerker vrijwaart verantwoordelijke voor boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan verantwoordelijke worden opgelegd en waarbij vast is komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende privacywetgeving door verwerker, met in achtneming van de genoemde beperkingen in artikel 11.1. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijwaring is verantwoordelijke gehouden om:

 • verwerker terstond op de hoogte te brengen van enig onderzoek of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom;
 • in samenspraak met verwerker te handelen en te communiceren richting de toezichthouder;
 • tegen opgelegde boetes in bezwaar en/of beroep te gaan indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is.

11.3 Verantwoordelijke vrijwaart verwerker voor boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan verwerker worden opgelegd en waarbij vast is komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende privacywetgeving door verantwoordelijke. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijwaring is verwerker gehouden om:

 • verantwoordelijke terstond op de hoogte te brengen van enig onderzoek of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom;
 • in samenspraak met verantwoordelijke te handelen en te communiceren richting de autoriteit;
 • tegen opgelegde boetes in bezwaar en/of beroep te gaan indien verantwoordelijke daar redelijkerwijs aanleiding voor is.

12.1 Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de overeenkomst. Verplichtingen met een duurkarakter blijven tussen partijen in stand, zoals de geheimhoudingsverplichting uit artikel 4 van de verwerkersovereenkomst.

12.2 Verwerker zal bij beëindiging van de overeenkomst op verzoek van verantwoordelijke en tegen vergoeding van de redelijke kosten de persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking stellen aan verantwoordelijke of aan een door verantwoordelijke aangewezen derde.

12.3 Verwerker zal na overdracht van de persoonsgegevens aan verantwoordelijke de nog aanwezige persoonsgegevens vernietigen, tenzij een langere opslag wettelijk verplicht is. Verwerker zal tevens zorgdragen voor vernietiging van de persoonsgegevens bij de sub-verwerkers, indien van toepassing.

13.1 Bij wijzigingen in de diensten, regelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de persoonsgegevens, zullen partijen in overleg treden over een eventueel benodigde wijziging van de verwerkersovereenkomst. De wijzigingen in de tekst van deze verwerkersovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door de bevoegde vertegenwoordigers van partijen worden overeengekomen.

14.1 Op deze verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze verwerkersovereenkomst worden beslecht op dezelfde wijze als opgenomen in de overeenkomst.

GEBOUWENPARTNERS BV

Postbus 5213  |  2900 EE  |  Capelle aan den IJssel
+31 (0)6 - 53 49 55 92
info@gebouwenpartners.nl

Algemene voorwaarden | Privacy Statement | AVG Verwerkersovereenkomst